STANDARD SALGSBETINGELSER FOR ConMec AS

1. Generelt:

Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra ConMec AS (selger) til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt, gjelder lov om kjøp (Kjøpsloven)

 

2. Priser:

Prisene er veiledende nettopriser eksklusive merverdiavgift, fritt levert Transportør.
Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel, da disse ofte er avhengige av valutakurser og internasjonale råvarepriser osv.

Tilbud er gyldig 30 dager hvor ikke annet er avtalt. Ved pakketilbud gjelder ikke prisene dersom en eller flere komponenter tas ut av pakketilbudet.

 

3. Levering:

Normalt fra lager. For varer som ikke er lagervare er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre underleverandører, og vi tar ikke ansvar for følger av eventuelle forsinkelser. Forsinket levering alene gir ikke rett til annullasjon.
Eventuelle konvensjonalbøter godtas ikke uten at vi har inngått særskilt skriftlig avtale om dette. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for følgetap eller indirekte tap som har sin årsak i forsinkelse.

 

4. Forsendelse, emballasje:

Forsendelsen skjer for kjøpers regning og risiko (FCA Transportør i.h.t Incoterms, 2000). Andre leveringsvilkår må være skriftlig avtalt og bekreftet av oss i hvert enkelt tilfelle. Vanlig papiremballasje er inkludert i prisen. Eventuell spesialemballasje beregnes til selvkost.

 

5. Reklamasjoner:

Reklamasjoner må skje skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 8 dager etter at varen er mottatt.

 

6. Retur:

All retur skal avtales på forhånd, og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Kurante varer i fullgod stand, i originalemballasjen, vedlagt fakturakopi eller pakkseddel og merket med vår kontaktperson, krediteres til full pris hvis returen skyldes Selger. Hvis ønske om retur av varer skyldes forhold hos kjøper, skal returen på forhånd være skriftlig bekreftet av ConMec. Ved slik retur avtales kredittbeløp i hvert enkelt tilfelle.

Selger er ikke forpliktet til å akseptere slik retur.

 

7. Garanti:

Selger garanterer leverte varer i den utstrekning våre underleverandørers garantibestemmelser dekker de leverte varers mangler, og innen de tidsfrister leverandøren oppgir. Vårt ansvar er begrenset til at vi sørger for reparasjon eller erstatning av leverte varer. Garantireparasjoner utføres gratis når varen returneres vårt lager fraktfritt.

Våre og vår underleverandørs forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er gjort inngrep i varen, eller hvis kunden ikke punktlig erlegger betaling eller oppfyller
sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig behandling.

 

8. Ansvar:

Selger leverer en feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til våre underleverandørers gjeldende spesifikasjoner. I motsatt tilfelle skal kjøper gi oss rimelig tid til å oppfylle leveringen. Vi tar ikke ansvar for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader.

Selgers samlede ansvar (for forsinkelse og mangel o.a.) er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.

 

9. Annullasjon av bestilling:

Bestillinger kan ikke annulleres eller endres uten etter skriftlig samtykke fra oss.

 

10. Betaling:

Netto pr. 30 dager fra fakturadato for kunder med konto hvis ikke annen kredittid er avtalt. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved forsinket betaling vil morarenter og purregebyr automatisk bli belastet. Vår morarentesats er 18% p.a.

Ved betalingsmislighold forbeholder vi oss retten til å si opp kredittavtalen for alt mellomværende med øyeblikkelig virkning.

 

11. Salgspant:

Leverte varer forblir Selgers eiendom inntil de er betalt i sin helhet, i.h.t. Panteloven

 

12 Tvistespørsmål:

Kjøpsavtalen skal være underlagt norsk rett med Oslo som verneting.

 

Oslo, 17/1-2014

Close Menu